Munkajog és közszolgálat

Munkáltatójával vagy éppen munkavállalójával senki nem pereskedik szívesen, de van, amikor nincs más mód jogos igényünk érvényesítésére. Részletesen átgondoljuk, hogy vitás helyzetben hogyan kerülhető el a per, van-e értelme a perindításnak, mit nyerhet és mit veszíthet a perben. Mindvégig átlátható marad az Ön számára hogy a fő jogkérdések mentén milyen bizonyítást kell vagy milyen ellenbizonyítást érdemes vezetni.

Ha Ön munkáltató, úgy tanácsot adunk az Ön számára a felmondás vagy más jognyilatkozat közlése előtt, valamint bármely munkáltatói intézkedéssel kapcsolatosan. Segítséget nyújtunk a szükséges okiratok megszerkesztésében és képviseljük a munkaügyi perben. Tanácsot adunk a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben (munkaszerződések, munkaköri leírások, munkáltatói szabályzatok).

Ha Ön munkavállaló vagy közszolgálatban dolgozó, úgy tanácsot adunk és képviseljük Önt a munkáltató előtti egyeztetések során és képviseljük Önt fegyelmi eljárásban, munkaügyi perben, kártérítési perben bíróság és törvényszék vagy a kormánytisztviselői döntőbizottság előtt.

Fegyelmi felelősség a közszolgálatban

A fegyelmi eljárás lefolytatása során a jogszabályok számos védekezési eszközt biztosítanak, amelyeket célszerű a lehető legjobban kihasználni. A fegyelmi eljárást lefolytató államigazgatási szerv számára is fontos az eljárási szabályok, határidők megtartása, egy jogos munkáltatói érdeken alapuló fegyelmi eljárás is lehet jogsértő, ha a fegyelmi eljárás során lényeges eljárási szabálysértés történik, így előfordul, hogy a fegyelmi eljárásban a munkáltató államigazgatási szerv által vétett eljárási hibák végül a tisztviselő előnyére szolgálnak.

Bővebben...

Jogorvoslat a fegyelmi határozattal szemben

Az államigazgatási szerv fegyelmi határozatával szemben a kormánytisztviselők jogorvoslat eszköze a közszolgálati panasz, amely a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz nyújtható be. A fegyelmi határozat a bíróság előtt tehát közvetlenül nem támadható meg, a Döntőbizottság döntése azonban a bíróság előtt megtámadható. 
A köztisztviselők a fegyelmi határozattal szemben közvetlenül fordulhatnak a bírósághoz.

Bővebben...

A munkaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetése

A munkaviszony megszüntetése jogellenes, ha az akár alaki, akár tartalmi okból nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Ilyen lehet például, ha a munkáltató felmondási védelem alatt álló (várandós) munkavállalónak mond fel jogellenesen, vagy a próbaidőt meghaladóan, de a próbaidőre hivatkozva mond fel a munkáltató.  Ugyanakkor a munkaviszony megszüntetését nem teszi jogellenessé, ha a munkáltató intézkedése csak valamely járulékos kérdésben sért jogszabályt. Ilyen járulékos kérdés lehet például az, hogy a felmondásban hibásan kerül megjelölésre a felmondási idő mértéke, vagy a fennmaradó (időarányos) szabadság elszámolása). Ez utóbbi esetben ez a jogsértés is orvosolandó, de önmagában ez nem teszi jogellenessé magát a megszüntető nyilatkozatot.

Bővebben...

A munkaügyi perek: rövid összefoglaló

Számos esetben előfordul, hogy a munkavállaló egy mégoly jelentős munkáltatói jogsértés esetén sem kíván bírósághoz fordulni. Emellett az is gyakori, hogy okiratokkal vagy tanúkkal viszonylag egyszerűen igazolható munkáltatói jogsértések ellenére a munkáltatók tárgyalni sem hajlandók a munkavállalóval mondván, ha követel, hát pereskedjen és fizesse annak a költségeit. A munkaügyi perek igen nagy számban a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatosak.

Bővebben...

Munkaügyi és közszolgálati viták - Gyakori kérdések

A munkaviszony megszüntetését a munkáltatónak írásban kell közölnie. Írásbeli közlés hiányában a munkaviszony nem szűnik meg. Kivétel lehet ez alól, ha azért nem áll a rendelkezésére okirat, mert annak átvételét megtagadta. Ekkor a jogviszony megszüntetését a munkáltató jegyzőkönyvbe foglalja.

A kialakult bírói gyakorlat alapján a szóban kezdeményezett és a másik fél által elfogadott, a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére irányuló megállapodás a munkaviszony jogszerű megszűnését eredményezi. Amennyiben ezt a munkavállaló saját érdekében állóként önként teljesíti is, e magatartása miatt utóbb jogvédelmet nem igényelhet, illetve utóbb, alaki okból a munkaviszony jogellenes megszüntetésére nem hivatkozhat.

Célszerű lehet tehát ilyen bizonytalan helyzetben abból kiindulni, hogy a munkaviszony fennáll, tehát a munkahelyen a munkaidő kezdetekor meg kell jelenni (rendelkezésre kell állni), szükség esetén pedig írásban kell kérni a munkaidő-beosztást és a feladattal történő ellátást.

A Munka törvénykönyve szerint írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor.

A bírói gyakorlat mind az email, mind az sms kapcsán bizonyítást folytat le, tehát azt elismeri, hogy elviekben az ilyen csatornák igénybevétele alkalmas lehet jognyilatkozat közlésére. Az ítéletekből azonban az tűnik ki, hogy mindig a per konkrét körülményei határozzák meg, hogy joghatályos-e (tehát szabályos-e) az ilyen jognyilatkozat közlése vagy sem.

A vonatkozó Kttv. főszabálya szerint a kinevezés tartalmát módosítani csak az államigazgatási szerv és a kormánytisztviselő közös megegyezésével lehet. A törvény a kivételek között kezeli azonban azt az esetet, amikor is az új munkakör megfelel a kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának.

A kormánytisztviselő kérésére ilyen helyzetben akkor kell őt felmenteni, ha az illetménye nem éri el a korábbi illetménye 80%-át.

Fontos tudni azonban, hogy speciális szabályok a fentiektől eltérő rendelkezéseket írnak elő adott esetben a kormánytisztviselő védelmére.

DSC_0018-11.jpg

DR. BAJUSZ GERGELY | ÜGYVÉD
ADÓJOGI SZAKJOGÁSZ
Tel: +36 30 652 1553


DR. DEMETER ANDREA 
| ÜGYVÉD
MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ
Tel: +36 30 653 9395

1149 Budapest, Angol utca 38.
[Róna Office Center irodaház - 311.]
Postacím: 1605 BP. Pf. 111.

Fax: +36 1 700 1658
iroda@bajusz-demeter.hu